Aviso legal

Neste Aviso Legal, o Usuario pode atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible na URL https://itegal.es/ (en diante, o sitio web), que ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. pon a disposición dos usuarios de Internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web deberá ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o sitio web, xa que o texto podería ser modificado a criterio do propietario do sitio web, ou ben por unha modificación lexislativa. , práctica xurisprudencial ou empresarial.

1.- DATOS DO PROPIETARIO RESPONSABLE DO SITIO WEB.

Nome do titular: ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L.
Domicilio social: rúa Tui, 34, 27004 | LUGO
C.I.F.: B27405125
Correo electrónico: info@itegal.es
ITEGAL TIC SERVICES, S.L. é responsable do Sitio Web e comprométese a cumprir todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este sitio web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos facilite de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. . , na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos seus usuarios o acceso á información e aos servizos prestados por ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. a aquelas persoas ou organizacións interesadas neles.

O acceso e uso do Sitio Web atribúe a condición de usuario do Sitio Web (en diante, o “Usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións recollidas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio Web ten unha duración limitada no momento en que o Usuario está conectado ao Sitio Web ou a algún dos servizos que se prestan a través del. Polo tanto, o Usuario deberá ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se propoña utilizar o Sitio Web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas neste Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E USO DA WEB.

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e uso da web. O acceso ao sitio web é gratuíto para os seus usuarios, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso contratado polos usuarios.
3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral, o acceso e uso do sitio web non require a previa subscrición ou rexistro dos seus usuarios.
3.3.- Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

En ningún caso se recollerán do menor, sen o seu consentimento, datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos demais membros da familia. Se tes menos de trece anos e accedeches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario.

Neste sitio web, os datos persoais dos usuarios son respectados e coidados. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDO WEB.

O idioma empregado polo propietario na páxina web será o castelán. ITEGAL TIC SERVICES, S.L. non se fai responsable da falta de comprensión ou comprensión da linguaxe da web por parte do usuario, nin das súas consecuencias.
ITEGAL TIC SERVICES, S.L. Podes modificar os contidos sen previo aviso, así como borralos e cambialos dentro da web, como a forma en que se accede a eles, sen xustificación ningunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que poidan ocasionar aos usuarios.
Queda prohibida a utilización dos contidos da web para promover, contratar ou difundir publicidade ou información persoal ou de terceiros sen a autorización de ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L., nin para remitir publicidade ou información utilizando os servizos ou informacións que se prestan. dispoñible para os usuarios, independentemente de que o uso sexa gratuíto ou non.
Os enlaces ou hipervínculos que terceiros incorporen nas súas páxinas web, dirixidos a este sitio web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en desleais. ou accións ilícitas contra ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Os datos persoais comunicados polo usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L., asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información nelas contida de conformidade con co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso ao sitio web como o uso non consentido que se poida facer da información contida nel é responsabilidade exclusiva da persoa que o realiza. ITEGAL TIC SERVICES, S.L. non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que se puidese derivar do devandito acceso ou uso. ITEGAL TIC SERVICES, S.L. non se fai responsable dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que se poidan producir no sistema informático do usuario (hardware e software), nin nos ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia de:
– A presenza dun virus no ordenador do usuario que se utiliza para conectarse aos servizos e contidos da web.
– un mal funcionamento do navegador.
– e/ou o uso de versións non actualizadas das mesmas.
ITEGAL TIC SERVICES, S.L. non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hipervínculos que se incorporen á web para a apertura doutros. ITEGAL TIC SERVICES, S.L. non garante a utilidade destas ligazóns, nin se fai responsable dos contidos ou servizos aos que o usuario poida acceder a través destas ligazóns, nin do bo funcionamento destes sitios web.
ITEGAL TIC SERVICES, S.L. non será responsable dos virus ou outros programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder ao seu sitio web ou a outros sitios web aos que se accedeu a través de ligazóns deste sitio web.

7.- USO DA TECNOLOXÍA ​​”COOKIE”.

O Sitio Web poderá utilizar cookies ou tecnoloxías similares que se rexerán polo disposto na Política de Cookies, accesibles en todo momento e respectando a confidencialidade e privacidade do usuario, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN.

Os servidores de Internet poden recoller datos non identificativos, que poden incluír enderezos IP e outros datos que non se poden utilizar para identificar ao usuario. O seu enderezo IP almacenarase nos rexistros de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo necesario que o seu ordenador proporcione este enderezo IP ao navegar por Internet para que se poidan realizar as comunicacións. Así mesmo, o enderezo IP poderá utilizarse para realizar estatísticas, de forma anónima, sobre o número de visitantes deste sitio web e a súa procedencia, de forma totalmente transparente á súa navegación.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario sabe e acepta que todos os contidos e/ou calquera outro elemento do sitio web son propiedade de ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L., e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. Calquera uso do sitio web. ou os seus contidos deben ter un carácter exclusivamente privado.
Queda reservado exclusivamente a ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L., calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción análoga, de todo ou parte dos contidos da web, para o cal ningún usuario poderá levar a cabo. realizar estas actuacións sen a previa autorización por escrito de ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L.

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

Este Aviso Legal interpretarase e rexerase de acordo coa lexislación española. ITEGAL TIC SERVICES, S.L. e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso do sitio web. No caso de que o usuario teña o domicilio fóra de España, ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L.