Política de privacidade

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a Directiva 95/46/ CE (en diante, GDPR), a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e a Lei orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera índole facilitados polos nosos clientes, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no GDPR, neste sentido ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. adoptou os niveis de protección legalmente esixibles, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a súa perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por parte de terceiros, que se indican a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento
Denominación: ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L.
CIF: B27405125
Enderezo: Rúa Tui, 34, 27004 | LUGO
Teléfono: 123456789
Correo electrónico: info@itegal.es

Finalidade do tratamento
Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes sobre o ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. ou o seu persoal, serán incluídos no rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L., imprescindible para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver dúbidas ou dúbidas suscitadas polos nosos visitantes. A nosa política é non crear perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do procesamento

 1. Relación contractual: é a que se aplica cando compras un dos nosos produtos ou contratas algún dos nosos servizos.
 2. Interese lexítimo: para responder ás consultas e reclamacións que nos poida facer e xestionar o cobro de cantidades adeudadas.
 3. O teu consentimento: se es usuario do noso sitio web, marcando a caixa do formulario de contacto, autorízanos a enviarche as comunicacións necesarias para responder á consulta ou solicitude de información formulada.

Destinatarios
Non cedemos os teus datos persoais a ninguén, agás aquelas entidades públicas ou privadas ás que esteamos obrigados a facilitar os teus datos persoais polo cumprimento de calquera lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga á Axencia Tributaria a facilitar determinada información sobre as operacións económicas que superen un determinado importe.

No caso de que, á marxe dos supostos mencionados anteriormente, necesitemos revelar a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu permiso mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.

Comunicación
Non realizaremos transferencias internacionais dos teus datos persoais para ningún dos fins indicados.

Almacenamento
Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que sexan necesarios para acadar os fins para os que foron recollidos. Ao determinar o período de conservación adecuado, examinamos os riscos que implica o procesamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e regulamentarias, as políticas internas de retención de datos e os nosos intereses comerciais lexítimos descritos neste Aviso de privacidade e Política de cookies.

Neste sentido, ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. conservará os datos persoais unha vez finalizada a súa relación contigo, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos serán inaccesibles para ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L., e non serán tratados salvo para poñelos a disposición das administracións públicas, xuíces e tribunais, para a atención ás posibles responsabilidades derivadas do tratamento, así como en canto ao exercicio e defensa de reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade
Facemos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal procesada nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos persoais que tratamos contra a perda accidental e o acceso, tratamento ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos aos que están expostos os datos. Non obstante, non podemos facernos responsables do uso que faga dos datos (incluído o nome de usuario e o contrasinal) que utiliza no noso sitio web. O noso persoal segue estritos estándares de privacidade e, se contratamos a terceiros para que presten servizos de asistencia, esixímoslles que cumpran os mesmos estándares e permítenos auditar o seu cumprimento.

Os teus dereitos
Informámosche de que podes exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos teus datos persoais, a coñecer cales se están tratando e as operacións de tratamento que se realizan con eles;
 2. Dereito a rectificar calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, legalidade ou necesidade do tratamento dos datos sexa dubidosa, en cuxo caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita tratar os indicados sexa o noso interese lexítimo. “Company_Name” deixará de procesar os teus datos a non ser que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para defender reclamacións.
 6. Dereito á portabilidade dos teus datos, cando a base xurídica que nos permita tratalos sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.
 7. Dereito a revogar o consentimento outorgado a ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L.

Para exercer os seus dereitos, pode facelo de xeito gratuíto e en calquera momento poñéndose en contacto connosco no enderezo ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L., adxuntando copia do seu DNI.

Protección de dereitos
Se entende que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través dun dos seguintes medios:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 e 912.663.517

Formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos non supón ningún custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou procurador.

Actualizacións
ITEGAL SERVICIOS TIC, S.L. resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novas lexislacións ou xurisprudencia que poidan afectar ao seu cumprimento.